Παράβλεψη περιήγησης

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Φωτοβολταϊκά είναι εκείνα τα συστήματα που χρησιμοποιούν ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Από τις 30 Δεκεμβρίου 2014 ο ενεργειακός συμψηφισμός (net – metering) ισχύει και στην Ελλάδα, έπειτα από την Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη από το ΥΠΕΚΑ. Ειδικότερα, έχουν εκδοθεί πρόσφατα από τους κατά τόπους ΔΕΔΔΗΕ και τα έντυπα συμπλήρωσης των αιτήσεων.

Τι είναι όμως ο ενεργειακός συμψηφισμός ή net-metering; Ο ενεργειακός συμψηφισμός επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των δικών του καταναλώσεων, ενώ ταυτόχρονα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της ενέργειας που παρήγαγε. Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης, γίνεται πλέον ελκυστική η αυτοπαραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και θεσπίζεται για πρώτη φορά ο ενεργειακός συμψηφισμός (net-metering).

Πιο συγκεκριμένα, η Απόφαση προβλέπει τα εξής:

• Αυτοπαραγωγή στη Χαμηλή Τάση, αλλά και στη Μέση Τάση.

• Αφορά μόνο σε συστήματα φωτοβολταϊκών (δηλαδή όχι σε ανεμογεννήτριες).

• Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς είναι 20 KW ή, εάν η ισχύς είναι πάνω από 20 KW, τότε αυτή μπορεί να είναι μέχρι το 50% της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής.

• Η ανώτατη ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήματος που θα εγκατασταθεί στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 500kWp.

• Ισχύουν διαφορετικά όρια για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα με ανώτατη ισχύ για τα μεν Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 20KW, ενώ για την Κρήτη τα 50KW.

• Για τους φορείς που επιτελούν κοινωφελές έργο η Υπουργική απόφαση επιτρέπει να αξιοποιηθεί το σύνολο της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής.

• Εγκατάσταση αυτοπαραγωγής μπορεί να κάνει ο οποιοσδήποτε στα σημεία που επιτρέπονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου. (Το παραπάνω σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά συστήματα μόνο σε στέγη, όπως ίσχυε έως πρόσφατα, αλλά μπορούν να τοποθετηθούν και σε πέργκολες, στέγαστρα parking, αλλά και επί εδάφους).

• Οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας υπολογίζονται επί της συνολικής πραγματικής κατανάλωσης της εγκατάστασης του αυτοπαραγωγού για την αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης.

• Οι αυτοπαραγωγοί θα καταβάλλουν το τίμημα που αντιστοιχεί στο ΕΤΜΕΑΡ μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια που συνολικά απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστημα.

• Ο ενεργειακός συμψηφισμός θα γίνεται ετησίως στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος του αυτοπαραγωγού.

Η εταιρεία μας, προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες, σχετικά με το net - metering :

• Οικονομοτεχνική μελέτη του έργου

• Υποβολή φακέλου και έκδοση των αδειών για την εγκατάσταση του συστήματος.

• Εγκατάσταση του συστήματος και σύνδεση με την Δ.Ε.Η.

• Ασφάλιση του έργου (σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες).

• Εξασφάλιση χρηματοδότησης έως και 100% της επένδυσης, μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών.

• Δυνατότητα εγγύησης για την παραγωγή και απόδοση του συστήματος (εφόσον ο χρήστης το λειτουργεί και το συντηρεί σωστά).

• Δυνατότητα service του συστήματος.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑΤα παραπάνω συστήματα φωτοβολταϊκών είναι συστήματα που χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν για αυτοκατανάλωση, δηλαδή δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ για ενεργειακό συμψηφισμό. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται αποθηκεύεται σε ηλεκτρικούς συσσωρευτές (μπαταρίες), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας ή ανάλογα με τη ζήτηση του χρήστη.ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΗ ενέργεια που παράγεται από τα παραπάνω συστήματα προέρχεται από το συνδυασμό της φωτοβολταϊκής γεννήτριας (δηλαδή των φωτοβολταϊκών panels) και άλλων βοηθητικών πηγών ηλεκτρικής ενέργειας, ανανεώσιμης μορφής (όπως ανεμογεννήτριες) ή συμβατικές (όπως ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος).Η εταιρεία μας προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες σχετικά με τα αυτόνομα ή υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήματα:• Οικονομοτεχνική μελέτη του έργου (καταγραφή των φορτίων, αναλυτική περιγραφή της διάρκειας χρήσης της κάθε συσκευής και του επιθυμητού χρόνου αυτονομίας και επιλογή συστήματος δηλαδή panel, inverter, ρυθμιστές φόρτισης, συσσωρευτές, Η/Ζ, χρόνος απόσβεσης της εγκατάστασης)• Υλοποίηση του συστήματος και σύνδεση με την υφιστάμενη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.• Συντήρηση του συστήματος

ΒΙΟΜΑΖΑ

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο (ειδικότερα στην επαρχία) η βιομάζα για τη θέρμανση χώρων. Βιομάζα είναι οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το ξύλο και τα άλλα προϊόντα του δάσους, υπολείμματα καλλιεργειών, κτηνοτροφικά απόβλητα, απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας. Θεωρείται ανανεώσιμη πηγή ενέργειας γιατί είναι αποθηκευμένη ηλιακή ενέργεια που δεσμεύτηκε από τα φυτά κατά τη φωτοσύνθεση.

Η χρήση της βιομάζας, είτε καιόμενη, είτε με την μετατροπή της σε αέρια, υγρά ή στερεά καύσιμα μέσω θερμοχημικών ή και βιομηχανικών διεργασιών, είναι δυνατό να παράγει σημαντική ποσότητα ενέργειας και να καλύψει όχι μόνο ανάγκες θέρμανσης, αλλά και ψύξης και ηλεκτρισμού.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη - εγκατάσταση μονάδων εκμετάλλευσης της βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων, την ένταξή τους στον επενδυτικό νόμο, καθώς και την χρηματοδότηση της επένδυσης, σε συνεργασία με ελληνικές τράπεζες.

Επίσης, στον τομέα των οικιακών εφαρμογών, μελετά την αντικατάσταση λεβήτων με λέβητες που χρησιμοποιούν βιοκαύσιμα, καθώς και εγκαθιστά σε πλήρη και κανονική λειτουργία τα παραπάνω συστήματα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε οικία 100 m2, η αντικατάσταση συμβατικού λέβητα με λέβητα βιομάζας μπορεί να αποφέρει εξοικονόμηση στον ιδιοκτήτη της τάξεως των 1.000,00 € το έτος

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΜΙΚΡΕΣ Α/Γ

Αιολική είναι η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του ανέμου. Είναι μια πηγή ενέργειας που δεν εκπέμπει και δεν προκαλεί ρύπους. Η πιο διαδεδομένη τεχνολογία σήμερα για την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας βασίζεται σε ανεμογεννήτριες οριζοντίου άξονα 2 ή 3 πτερυγίων με αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύ 200 – 400 KW.

Ενδιαφέρον για τον καταναλωτή παρουσιάζουν οι μικρές ανεμογεννήτριες με ύψος ιστού 10-12 μέτρα και διάμετρο πτερυγίων περίπου 6 μέτρα για τις κατοικίες και περίπου 10 μέτρα για αγροικίες, όπου αξιοποιώντας το αιολικό δυναμικό συγκεκριμένων περιοχών, είναι δυνατόν η ανεμογεννήτρια να παράγει ετησίως ακόμα και 4.000 KWh, δηλαδή όση είναι η μέση κατανάλωση ενός νοικοκυριού (Τα παραπάνω ισχύουν για εγκατεστημένο σύστημα ισχύος 5 KW και ταχύτητα ανέμου 4,5 m/sec).

Η εταιρεία μας, αναλαμβάνει στις παραπάνω περιπτώσεις τις διαδικασίες για την υποβολή φακέλου και έκδοση της εγκατάστασης, την μελέτη και εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών, καθώς και την ένταξη σε πρόγραμμα επιδότησης, παραδομένες σε πλήρη λειτουργία όπως επίσης και εγγυημένη απόδοση του συστήματος.

Πολιτική για τα cookies

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣCOOKIEΔΙΑΡΚΕΙΑ
google.com_ga
_gat
_gid
1P_JAR
APISID
DV
HSID
NID
SAPISID
SID
SIDCC
SSID
UULE
Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες.